ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ.

WHY IN MOST CASES IS IMPOSSIBLE THE TIMELY PREDICTION OF DAMAGING EARTHQUAKES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1990
  6. 318-329
    • There are analyzed the main causes for which the search for a method of successful prediction of damaging earthquakes from practical view is almost impossible. On the coutrary, the prediction of harmless earthquakes of smaller magnitude is statistically possible, precise enouth but without any practical significance.
    • Αναλύονται βασικοί λόγοι για τους οποίους η αναζήτηση μεθόδου επιτυχούς προβλέψεως των βλαβερών σεισμών από πρακτικής πλευράς είναι σχεδόν αδύνατη. Αντίθετα η πρόβλεψη αβλαβών σεισμών μικρότερου μεγέθους είναι στατιστικώς δυνατή με αρκετή ακρίβεια αλλά άνευ πρακτικής σημασίας.