Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ FRACTALS

FRACTAL'S MECHANICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Panagiotopoulos Panagiotis | Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης (1950-1998)
  5. 1990
  6. 184-207
    • The speech aims to describe the consequences that fractal's geometry has on the sciences of engineers and especially on mechanics. The following issues are analyzed: 1) the repeating systems of functions - definition of fractals, 2) the mechanics of bodies with geometry of fractals, 3) the estimation of stamina of bodies of fractal type, 4) functions of interjection of fractal type - integral equations, 5) limits of fractal type - mesophase.
    • Η ομιλία έχει σαν στόχο να περιγράψει τις επιπτώσεις που έχει η γεωμετρία των fractals στις επιστήμες του Μηχανικού και στη Μηχανική ειδικότερα. Αναλύονται τα θέματα: α) επαναληπτικά συστήματα συναρτήσεων - ορισμός των fractals, β) η μηχανική σωμάτων με fractal γεωμετρία, γ) υπολογισμός αντοχής σωμάτων τύπου fractal, δ) συναρτήσεις παρεμβολής τύπου Fractal - ολοκληρωμένες εξισώσεις, ε) σύνορα τύπου Fractal - μεσόφαση.