ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1990
  6. 177-183
    • Presentation of the books written by the Academician George Vlacho with the titles:1) Institutions and problems of the conteporary Democracy΄΄and 2) ΄΄The law and politics in Ancient Greece and in the modern word΄΄ which conprise one valuable offer to the greek science and education. The main aim of the writer is the effort of broademing the object of the science of politics and its philosophical grounding.
    • Παρουσιάζονται τα βιβλία του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Βλάχου με τίτλο: α)΄΄Θεσμοί και προβλήματα της σύγχρονης Δημοκρατίας΄΄ και β) ΄΄Δίκαιο και πολιτική στην Αρχαία Ελλάδα και στον σύγχρονο κόσμο΄΄, τα οποία αποτελούν σημαντική προσφορά στην ελληνική επιστήμη και παιδεία. Κύρια επιδίωξη του συγγραφέα είναι η προσπάθεια διερευνήσεως του αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης και της φιλοσοφικής θεμελίωσεως της.