ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (MODELS) ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ AIDS

MATHEMATICAL MODELS OF THE AIDS' DISEASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1990
  6. 107-119
    • Attempt of applying mathematical models on the AIDS' disease for the study of the rate of growth and spreading of the illness and prediction of the possible number of carriers.
    • Απόπειρα εφαρμογής μαθηματικών μοντέλλων στην επιδημία του AIDS για την μελέτη του ρυθμού αύξησης της εξάπλωσης της αρρώστιας και πρόβλεψη του πιθανού αριθμού των φορέων.