ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS, DURING THE FESTIVE SESSION OF THE 23rd OF MARCH 1990 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1990
  6. 96-106
    • Awarding of prizes, medals and prestigious distinctions.
    • Απονομή βραβείων, αριστείων και τιμητικών διακρίσεων.