ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΟΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ

ONE SCHOLAR OF THE 19TH CENTURY. JACOBS PITZIPIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1996
  6. 385-394
    • Report referring to the work and life of one author of the 19th century, Jacobs Pitzipios, who was distinguished for his meditation and author's capability but he was disputed as regards to the stability and the integrity of his character. He is considered as the first neo-Hellene novelist even though he wasn't particular gifted. He was a middlesome person, ambitious, a restless mind but also an adventurer with a controversial personality.
    • Αναφορά στο έργο και στη ζωή ενός συγγραφέα του 19ου αιώνα, του Ιάκωβου Πιτζίπιου, ο οποίος διακρίθηκε για τη στοχαστικότητα και τη συγγραφική του ικανότητα, αλλά αμφισβητήθηκε για τη σταθερότητα και ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Θεωρείται ο πρώτος νεοέλληνας μυθιστοριογράφος αν και δεν ήταν ιδιαίτερα προικισμένος, πολυπράγμων, φιλόλογος, πνευματικά ανήσυχος αλλά και τυχοδιώκτης με αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.