Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΥ ΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

THE LIMITED SIGNIFICANCE OF THECREVICES AND THE IMPORTANT ROLE OF THE VERY INTENSIVE EARTHQUAKE TO THE DETERMINATION OF THE SEISMIC THREAT IN A COUNTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Galanopoulou P. | Γαλανόπουλος Αγγελος
  5. 1996
  6. 324-333
    • In the present paper the frequency of appearance of high - occurrence earthquakes at the world, is studied. Furthermore, the efforts which are made for the prediction of the rate of recurrence of these earthquakes, are reported.
    • Μελετάται η συχνότητα εμφάνισης πολύ μεγάλων σεισμών ανά τον κόσμο ενώ αναφέρονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την πρόβλεψη του ρυθμού επανάληψης των σεισμών αυτών.