1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Galanopoulou P. | Γαλανόπουλος Αγγελος
  5. 1996
  6. 324-333
    • In the present paper the frequency of appearance of high - occurrence earthquakes at the world, is studied. Furthermore, the efforts which are made for the prediction of the rate of recurrence of these earthquakes, are reported.
    • Μελετάται η συχνότητα εμφάνισης πολύ μεγάλων σεισμών ανά τον κόσμο ενώ αναφέρονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την πρόβλεψη του ρυθμού επανάληψης των σεισμών αυτών.