ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994

REPORT ON THE ACTA OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE YEAR 1994 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1994
  6. 479-506
    • Detailed report on the activities of the Academy of Athnes for the year 1994, written in the English language.
    • Λεπτομερής απολογισμός δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1994, στην Αγγλική γλώσσα.