ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

WANDERINGS AND SEARCHES WITH THE OIL LAMP OF INFORMATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1994
  6. 385-404
    • The speech aims at one consideration: the world and our conception for the "existence" with the elements that the Science of Information provides us. The negative consequences of the technologies of the computer science are reported. Furthermore, the responsibility of man, which emanates from his abilities with the development of the scientific knowledge and technology is ascertained.
    • Στην ομιλία επιχειρείται μία θεώρηση του κόσμου και της αντίληψης μας για την "ύπαρξη" με τα στοιχεία που μας παρέχει η Επιστήμη της Πληροφορίας. Αναφέρονται επίσης οι αρνητικές συνέπειες των τεχνολογιών της Πληροφορικής και επιβεβαιώνεται η ευθύνη του ανθρώπου η οποία απορρέει από τις δυνατότητες του με την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας.