ΧΑΟΣ-FRACTALS-ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

CHAOS-FRACTALS-DYNAMIC SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1994
  6. 263-282
    • Presentation of one general picture of the basic notions of the theories of Chaos, Fractals and Dynamic Systems.
    • Παρουσίαση μιας γενικής εικόνας των βασικών εννοιών των θεωριών του χάους, των Fractals και των Δυναμικών Συστημάτων.