ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΓΗΪΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

THE DYNAMICS OF THE EARTH'S CRUST IN THE GLOBAL CONTEXT OF THE PLATE TECTONICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος
  5. 1975
  6. 47-64
    • The speech is referred to the analysis of the relation that exists among various processings that take place on the surface of Earth and in these that take place inside it. The following subjects are analyzed: a) physical properties of the Earth's crust, b) mechanisms for the propulsion of the plates, c) transversal motion, d) defacements of great range.
    • Στην ομιλία αναλύονται οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις διεργασίες που συμβαίνουν στην επιφάνεια της Γης και σε αυτές που συμβαίνουν μέσα σε αυτή. Αναλύονται τα εξής θέματα: α) φυσικές ιδιότητες του γήϊνου φλοιού, β) μηχανισμοί προωθήσεως των πλακών, γ) διατεμαχική κίνηση, δ) παραμορφώσεις μεγάλης κλίμακας.