ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 500 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ Η ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

SESSION ON THE OCCASION OF THE COMPLETION OF 500 YEARS SINCE THE BIRTH OF KOPERNIKOS. THE ASTRONOMY BEFORE AND AFTER KOPERNIKOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1973
  6. 114-128
    • The speech is referred to the old preception as regards the shape of the Earth, that is the Earth was flat and to the later, on the basis of which the Earth was motionless at the centre of the Universe (geocentric system) and afterwards to the contestation of that system till the final preception of the heliocentric system, which finally prevailed. A detailed description of the geocentric system is made, as well as the desperate efforts of Aristarchos in order to impose the heliocentric system, are reported. Finally, the heliocentric system is described as Kopernikos formulated it.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην παλαιά αντίληψη που επικρατούσε για το σχήμα της γης, ότι δηλαδή ήταν επίπεδη, στην μετέπειτα αντίληψη βάσει της οποίας η γη ήταν ακίνητη στο κέντρο του Σύμπαντος (γεωκεντρικό σύστημα), στην αμφισβήτηση του συστήματος αυτού, μέχρι την τελική αντίληψη του ηλιοκεντρικού συστήματος, η οποία επικράτησε. Λεπτομερής περιγραφή του γεωκεντρικού συστήματος και της αγωνιώδους προσπάθειας του Αρίσταρχού να επιβάλει το ηλιοκεντρικό σύστημα. Τελική διατύπωση του ηλιοκεντρικού συστήματος από τον Κοπέρνικο