ΜΝΗΜΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

IN THE MEMORY OF THE 28th OF OCTOBER 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1973
  6. 97-106
    • Report on the historic epic of 1940, narration of the events. It is underlined that the reminder of the date of the 28th of October 1940 forms a precept that is transferred from one generation to another and defines the social behavior of the man for the present and future.
    • Αναφορά στο ιστορικό έπος του 1940 και εξιστόρηση γεγονότων. Επισημαίνεται ότι η υπόμνηση της ημερομηνίας της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτελεί δίδαγμα που μεταφέρεται από γενεά σε γενεά και προσδιορίζει την κοινωνική του ανθρώπου συμπεριφορά για το παρόν και για το μέλλον. Η ιταλική επίθεση παραλληλίζεται με την Ρωμαϊκή κατάκτηση του 2ου π.Χ αιώνα και την άλωση της Κων/πόλεως από τους Φράγκους το 1204