ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973

THE SESSION OF THE 21st OF APRIL 1973 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1973
  6. 53-62
    • Report reflecting the life and work of John Spyropoulos, who was a legist of international fame and the first Greek member of the International Court of Justice in Hague.
    • Αναφορά στη ζωή και το έγο του Ιωάννη Σπυρόπουλου, διεθνούς φήμης νομομαθούς και πρώτου Έλληνος μέλους του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης