ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

CONTRIBUTION TO THE THEORY OF THE STRUCTURED AND VALUED CONSTRUCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μήττας Ι
  5. 1973
  6. 319-331
    • The case whether exist super-bodies valued in the archimedian way, is examined. Particularly, the examination takes place on the basis of the term that the Rusian mathematician Kurosh has applied, according to which the super-bodies should be commensurate to the valued bodies, in the archimedian way.
    • Εξετάζεται η περίπτωση κατά πόσο υπάρχουν υπερσώματα διατιμημένα αρχιμηδείως κατά τον υπό του Ρώσου μαθηματικού Kurosh δοθέντα όρο, τα οποία να είναι ανάλογα των αρχιμηδείως διατιμημένων σωμάτων.