ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚ ΘΗΡΑΣ

A FRESCO OF HISTORICAL NATURE FROM THERA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1973
  6. 231-237
    • A brief description of the ruins of the Minoan town excavated in Thera (Santorini) and quite especially of the West House is given first. Then follows the description of the frescoes found in this last house. The curious symbol named "banner" in the last year's annual report is proved now to be the captain's cabin on the stern of his ship. It was painted eight times, thus covering all four walls of Room 4. The main frescoes, however, decorated Room 5. They are two fishers and the already famous Miniature fresco in the form of a frieze running along three and possibly all four walls. The parts preserved belong to the North, East and South wall. It seems clear that the scenes are developing somewhere in Libya and the towns or settlements represented may be all Libyan. Many problems arise for further discussion. It may be that this historical episode, dated c. 1520-1500 b.C., being thus parallel to the famous expedition of Hatsepsut in the Land of Punt, mirrors later traditions of the Greek saga. Indeed, the legend of Danaos and the legend of Argonauts in Libya seem to be the results of intime connections between Libya and the Aegean, as we see upon our fresco.
    • Δίνεται μία σύντομη περιγραφή των ερειπίων της Μινωϊκής πόλης που ήρθε στο φως έπειτα από ανασκαφές στην Θήρα (Σαντορίνη) και ιδιαιτέρως αυτών του Δυτικού Οίκου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή των τοιχογραφιών που βρέθηκαν στον οίκο. Το περίεργο σύμβολο σε τοιχογραφία το οποίο ονομάστηκε "λάβαρο" στην ετήσια έκθεση του περασμένου έτους, αποδεικνύεται τώρα ότι βρισκόταν στην καμπίνα του καπετάνιου στην πρύμνη του καραβιού. Είχε βαφτεί 8 φορές, όπου κάλυπτε και τους 4 τοίχους του δωματίου Νο4. Οι κύριες όμως τοιχογραφίες διακοσμούσαν το δωμάτιο 5, όπου απεικονίζονταν δύο ψαράδες και η ήδη διάσημη μινιατούρα τοιχογραφία, η οποία εκτείνεται στους τρεις και πιθανόν και τέσσερις τοίχους. Τα μέρη τα οποία διατηρούνται ανήκουν στον Βόρειο, Ανατολικό και Δυτικό τοίχο. Διαφαίνεται ότι τα σκηνικά εξελίσσονται κάπου στη Λιβύη και οι πόλεις ή οι οικισμοί αντιπροσωπεύουν μάλλον όλοι την Λιβύη. Πολλοί προβληματισμοί προκύπτουν από περαιτέρω συζύτηση. Αυτό το ιστορικό συμβάν, το οποίο χρονολογείται στα 1520-1500 π.Χ. παραλληλίζεται με την διάσημη εκδρομή του Hatsepsut στην χώρα του Πουντ και αντικατοπτρίζει μετέπειτα παραδόσεις της Ελληνικής επολγίας. Πράγματι, ο θρύλος του Δαναού και των Αργοναυτών στην Λιβύη διαφαίνεται να είναι τα αποτελέσματα των σύνδεσμων μέσα στον χρόνο μεταξύ της Λιβύης και του Αιγαίου, όπως βλέπουμε και στην τοιχογραφία μας.