ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ

FREEDOM AND LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 194-205
    • Speech delivered by the departed President, academician Panayiotis Zepos, who analyzed the problem of the relation between Freedom and Law. In principle, the concepts of the Freedom and Law are determined while the Social Freedom is distinguished, because it could be corellated with the Law. Finally, it is concluded that the Freedom cannot exist without the Law, because that would create a chaos and arbitrariness. Furthermore, the Law cannot exist without Freedom because that would led to an automatized social co-existence which resembles with the tyrannical system, but then is unacceptable into the system of equality and isonomy.
    • Ομιλία του αποχωρούντος Προέδρου, ακαδημαϊκού Παναγιώτη Ζέπου, όπου αναλύεται το πρόβλημα της σχέσεως Ελευθερίας και Δικαίου. Κατ' αρχήν προσδιορίζονται οι έννοιες της Ελευθερίας και του Δικαίου, ενώ γίνεται διάκριση της Κοινωνικής Ελευθερίας, η οποία μπορεί να συσχετιστεί με το Δίκαιο. Τελικά συμπεραίνεται ότι, η Ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Δίκαιο διότι θα δημιουργηθεί χάος και αυθαιρεσία. Επίσης, το Δίκαιο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Ελευθερία διότι θα οδηγηθούμε σε αυτοματοποιημένη κοινωνική συμβίωση που ομοιάζει με τυραννικό σύστημα, αλλά όμως είναι απαράδεκτη μέσα σε σύστημα ισότητας και ισονομίας.