ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

RECEPTION OF THE PRESIDENT AND MEMBERS OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985) | Valevsky
  5. 1975
  6. 183-186
    • The cooperation of the Greek Academy with the Bulgarian is praised and on the other hand it is underlined the need for a further cooperation because of the common scientific and cultural objects of both Academies. The President of the Bulgarian Academy pinpointed that the Slavonic culture that was formed by the influence of the Byzantine culture as well as the common orthodox faith of both nations offer one extremely extent ground for cultural and spiritual cooperation for both nations.
    • Εξαίρεται η μέχρι σήμερα συνεργασία της Ελληνικής με την Βουλγαρική Ακαδημία και τονίζεται η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας εξαιτίας των κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών στόχων των δύο Ακαδημιών. Ο Πρόεδρος της Βουλγαρικής Ακαδημίας επισημαίνει ότι ο Σλαβικός πολιτισμός που δημιουργήθηκε από την επίδραση του Βυζαντινού πολιτισμού, καθώς και η κοινή ορθόδοξη πίστη των δύο λαών προσφέρουν εξαιρετικά εκτεταμένο έδαφος για πολιτιστική και πνευματική συνεργασία των δύο λαών.