Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

THE TIME THAT IS REQUIRED FOR A REPRESENTATIVE SAMPLE OF THE EARTH' S SEISMICITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1993
  6. 162-173
    • The analysis of the catalogue of very intense surface earthquakes which occurred in the whole earth within the period 1900-1989 (Pachenco and Sykes, 1992) leads to the conclusion that this catalogue does not represent well, earthquakes more intensive than 7,9 Ms.
    • Η ανάλυση του καταλόγου μεγάλων σεισμών επιφάνειας που συνέβησαν σε ολόκληρη την γη κατά την περίοδο 1900-1989 (Pachenco and Sykes, 1992) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι αντιπροσωπευτικός για σεισμούς 7,9 Ms και πάνω.