Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

THE ROAD TOWARDS DEMOCRACY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 155-164
    • On the occasion of the completion of one year from the fall of the dictatorship in Greece, a report is made which concerns the events that took place before the fall. Finally, a comparison is made between the dictatorial and democratic regime and the wish for constant Democracy is expressed.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός ΄τους από την πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα γίνεται αναφορά στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν προ της πτώσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ του δικτατορικού καθεστώτος και εκφράζεται η ευχή συνεχούς δημοκρατίας