ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF A BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1975
  6. 103-108
    • The academician Mr. I. Karmiris presents the work of G. Stathis, "The manuscripts of Byzantine Music. Mount Athos" Volume A. This work covers one big blank space in the research fot the Byzantine musical tradition and it is dedicated to "the Holy Orthodox Church, ark and keeper of the nation's spiritual tradition".
    • Ο ακαδημαϊκός κ. Ι. Καρμίρης παρουσιάζει το έργο του Γ. Στάθη "Τα χειρόγραφα της Βυζαντινής Μουσικής. Άγιον Όρος". Τόμος Α. Το έργο αυτό καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην έρευνα της Βυζαντινής μουσικής παράδοσης και αφιερώνεται "εις την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν κιβωτόν και φύλακα της πνευματικής του Γένους παραδόσεως".