"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ" ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΣΧΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

"GREEK PREFECTURE" TREATISE FOR THE RELATION BETWEEN LAW AND LIBERTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 83-94
    • Report which regards the work of the Anonymous author who attempts to develop his theory about liberty. Furthermore, which today and always will comprise the grandwork of the free nations that consciously fight against the threat of enslavement and tyranny.
    • Αναφορά στο έργο Ανωνύμου συγγραφέα ο οποίος επιχειρεί να αναπτύξει τη θεωρία του περί ελευθερίας. Αναπτύσσονται επίσης αλήθειες οι οποίες σήμερα και πάντοτε θα αποτελούν το κρηπίδωμα των ελευθέρων πολιτειών που ευσυνείδητα μάζονται κατά της απειλής της υποδούλωσης και της τυραννίας