Παρουσίασις του βιβλίου "Συνταγμάτων Παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος".

PRESENTATION OF THE BOOK "SUMMARY OF THE PALAEOCHRISTIAN MOSAIC GROUNDS OF GREECE". (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1975
  6. 79-80
    • The Academician Mr.An.K. Orlandos presents the book of the Professor Mr.Stylianos Pelekanides, entitled: "Summary of the palaeochristian mosaic grounds of Greece". This work composes a valuable reference book for those who are occupied with the palaeochristian archaeology and contains a full catalogue of the until then known mosaics of the island Greece.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ. Αν. Κ.Ορλάνδος, παρουσιάζει το βιβλίο του Καθηγητού κ. Στυλιανού Πελεκανίδη "Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος". Το έργο αυτό αποτελεί πολύτιμον βοήθημα για τους ασχολούμενους με την παλαιοχριστιανικήν αρχαιολογία, και περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των μέχρι τούδε γνωστών ψηφιδωτών της νησιώτικης Ελλάδας.