ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, PIERRE DE LA COSTE MESSELIERE.

ANNOUNCEMENT OF THE DEATH OF THE CORRESPONDING MEMBER, PIERRE DE LA COSTE MESSELIERE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 68-68
    • The president of the Academy, Pan.Zepos announced the death of Pierre de la Coste Messeliere, corresponding member of the Academy, great Hellinist, devout friend of Greece, comrade-in-arms during the First World War, who was regarded with the War Cross.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Παν. Ζέπος ανακοινώνει τον θάνατο του Pierre de la Coste Messeliere αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, μεγάλου ελληνιστή και θερμού φίλου της Ελλάδας, συμπολεμιστού κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και ετιμήθη δια του Πολεμικού Σταυρού.