ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΝΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

SPEECH OF THE NEW PRESIDENT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 6-12
    • The academician who assumed the presidency made a policy speech. On the basis of his speech were underlined and graded the big problems of the Greek Society. According to the speech was assumed that Academy of Athens might contribute to their solution. These problems are in order the following: Education, the development of the economy and the depopulation of the country.
    • Προγραμματικές δηλώσεις αναλαμβάνοντος Προέδρου ο οποίος υπογραμμίζει και ιεραρχεί τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας στην επίλυση των οποίων πρέπει να συμβάλλει η Ακαδημία Αθηνών. Αυτά είναι κατά σειράν η Παιδεία, η ανάπτυξη της οικονομίας και η ερήμωση της υπαίθρου.