ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΩΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ - ΦΛΥΣΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΗΣ ΚΛΟΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ (ΖΩΝΗ ΓΑΒΡΟΛΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΑ)

NEW OBSERVATIONS ON THE LIMITS OF EOCENIC LIMESTONES - FLYSCH AT THE AREA OF MOUNTAINOUS MASSES OF KLOKOVA AND VARASOVA (ZONE OF GAVRONO, ETOLIA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Richter D | Μαριολάκος Η | Risch H
  5. 1975
  6. 377-390
    • In the present paper is being studied the area of the mountainous limestones masses of Klokova and Varasove which constitute two cracked saddlebacks and are placed between the geotectonic zone of Gavrovo. From the research that was carried out in the limits between the eocenic limestones and the flysch's was ascertained that in the area of Klokova the tectonic - sedimentary conditions were adverse to these which were ascertained by other researchers. More specific, it was proved that according with the Priabomio the whole palaeographic area of Klokova was emerged from the sea and underwent one removal under terrestrial conditions. Alike, according to the Priabonio, the whole area was sunk and relapsed once again in the bottom of the sea.
    • Στην εργασία αυτή μελετάται η περιοχή των ορεινών ασβεστολιθικών όγκων της Κλόκοβας και της Βαράσοβας που συνιστούν δύο διερρηγμένα αντίκλινα και εντάσσονται στη γεωτεκτονική ζώνη Γαβρόβου. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα όρια μεταξύ των ηωκαινικών ασβεστολίθων και του φλύσχου διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή της Κλόκοβας, οι τεκτονοιζηματογενείς συνθήκες ήταν αντίθετες από αυτές που διαπιστώθηκαν από άλλους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι σύμφωνα με το Πριαμπόνιο ολόκληρη η παλαιογραφική περιοχή της Κλόκοβας αναδύθηκε από τη θάλασσα και υπέστει μια αποκομιδή κάτω από συνθήκες χέρσου. Όμοια, σύμφωνα με το Πριαμπόνιο η όλη περιοχή βυθίστηκε και μετέπεσε και πάλι στο βυθό.