Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΣΩΝ ΣΕ ΣΠΙΛΙΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

THE TRANSFORMATION OF DIAVASES AND THE SPILITIQUE ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1975
  6. 297-310
    • Οι περισσότεροι πρωτογενείς μαγματικοί χαρακτήρες διατηρούνται μέσα στα σπιλιτικά πετρώματα. Οι κυριότεροι από τους χαρακτήρες αυτούς (ιστοί, υφές) διαμορφώνονται κυρίως από τα πλαγιόκλαστα τα οποία, τις περισσότερες φορές, χωρίς να μεταβληθεί η αρχική μορφή των κρυστάλλων τους, μετατράπηκαν μετασωματικά σε οξινώτερα (ολιγόκλαστους, αλβίτης) κατά τη σπιλιτίωση των αρχικών διαβασών. Οι παρατηρήσεις που σχετίζονται με τους σπιλίτες του ελληνικού χώρου απέδειξαν ότι ανάλογα με την ένταση της σπιλιτίωσης έγινε συνήθως προοδευτική μετατροπή των αρχικών βασικών πλαγιόκλαστων των διαβασών, μέχρι την πλήρη αλβιτίωση τους. Η βαθμιαία μετατροπή αποτυπώνεται με τη διατήρηση στον κρύσταλλο υπόλοιπων του αρχικού πλαγιόκλαστου και την ταυτόχρονη παρουσία σ' αυτόν πιο όξινων πλαγιόκλαστων. Η μετατροπή γίνεται ενδοπλεγματικά και στην εργασία παρατίθενται αναλυτικά η διαδικασία της.