'ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΤΕΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΣΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

TESTS OF RANDOMNESS AGAINST OTHER ALTERNATIVES IN THE MEAN MONTHLY AND MEAN YEARLY AIR TEMPERATURES IN ATHENS, GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1975
  6. 262-274
    • Tests of randomness against trend, persistence, cyclic phenomena aperiodic changes or shippages of the mean, were applied to the mean monthly air temperatures at the National Observatory of Athens, Greece. The information collected from these tests can be summarized as follows: Complete lack of trend in both the mean yearly and in the mean monthly temperature values in Athens. Also, both time-series (mean monthly and mean yearly) can be approximately expressed by a first-order autoregressive moder although, mean monthly temperature values display the well-known quassi-biennial pulse and short periodic oscillations with periods ranging from 2 to 3,5 months. A secular change is insignificantly evident in the mean monthly temperature values, which however, became significant when mean monthly temperature values were examined. When larger maximum time lags were used to compute the spectrum of mean yearly values the secular change was very clear.
    • Στην εργασία αυτή γίνεται έλεγχος, με διάφορες στατιστικές μεθόδους, τόσο των μηνιαίων τιμών όσο και των μέσων ετησίων τιμών του αέρα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, της περιόδου 1858-1972. Οι στατιστικοί έλεγχοι που έγιναν στα δεδομένα αφορούσαν την εύρεση κλιματικών τάσεων, εμμονής, περιοδικοτήτων κ.α. Η έλλειψη κλιματικής τάσης, τόσο στις μέσες μηνιαίες, όσο και στις μέσες ετήσιες τιμές της θερμοκρασίας του αέρα στην Αθήνα επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο των Mann-Kendall. Εφαρμόσθηκαν οι έλεγχοι του Cramer και του Student για την ανεύρεση του είδους του μη τυχαίου στις εξεταζόμενες χρονοσειρές (1858-1895, 1934-1971, 1911-1950, 1858-1972). Πράγματι βρέθηκε ότι οι μέσες ετήσιες τιμές εμφανίζουν εμμονή περίπου απλού Μαρκοβιανού τύπου, που ονομάζεται ερυθρός θόρυβος. Η κυριότερη ιδιότητα αυτής της εμμονής οφείλεται στο ότι κάθε τιμή της χρονοσειράς εξαρτάται μόνο από την αμέσως προηγούμενη τιμή. Αντίθετα, η φασματική ανάλυση των μέσων μηνιαίων τιμών της θερμοκρασίας του αέρα στην Αθήνα, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, εμφανίζει περιοδικότητα 27 μηνών (σχεδόν διετή κύμανση) καθώς και κάποιες άλλες μικρότερης περιόδου περιοδικότητες μεταξύ 2 και 3,5 μηνών περίπου. Τελικά, οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας του αέρα στην Αθήνα μπορούν να παρασταθούν με ένα μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης πρώτου βαθμού και μάλιστα σε επίπεδο εμπιστοσύνης μεγαλύτερο του 95%.