ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΆ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΖΩΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ

VARIANCE SPECTRUM ANALYSIS OF THE TIME-LATITUDE DISTRIBUTION OF ZONAL AVERAGE ANNUAL EXCESS PRECIPITATION OVER THE NORTHERN HEMISPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζερεφός, Χρήστος (1943-) | Κοσμάς Γ Β
  5. 1975
  6. 185-199
    • Variance spectrum analysis was applied to zonal averages of annual excess precipitation totals in 8 latitude belts of the Northern Hemisphere using homogenized data in order to test on a global scale the significance of the various periods involved in these time series. It is shown that these spectra can be represented by a first-order autorregressive model since red noise criteria are surprisingly met. Significant peaks at about 10 to 11 years are evident only in high-latitude belts 50-60 degrees and in the zone 20-30 degrees Northern latitude. Higher harmonics of the eleven-year solar cycle are evident in the Northern equatorial zone 0-10 degrees as well as in the latitude zone 20-30 degrees N. In the middle latitude zones 30-50 degrees N there is no evidence of solar cycles in the data studied. In all latitude belts under study, several peaks exceeded their 99% confidence limits.
    • Η μέθοδος της φασματικής ανάλυσης χρονοσειρών εφαρμόσθηκε στις υπέρ του κανονικού ετήσιες μέσες ζωνικές τιμές του υετού σε 8 ζώνες του Βορείου Ημισφαιρίου, εύρους 10 μοιρών η κάθε μία. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη αυτή έχουν ελεγχθεί ως προς την ομοιογένεια και την αξιοπιστία τους. Με τη στατιστική αυτή επεξεργασία αυτών των δεδομένων βρέθηκε ότι το υπέρ του κανονικού μέσο ζωνικό ετήσιο ύψος του υετού μπορεί να παρασταθεί αρκετά και μάλιστα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99% με τον ερυθρό θόρυβο, δηλαδή με Μαρκοβιανή διαδικασία πρώτου βαθμού, κατά την οποία κάθε τιμή της χρονοσειράς εξαρτάται μόνο από την αμέσως προηγούμενη τιμή. Επίσης, στις μελετηθείσες χρονοσειρές βρέθηκαν, πέρα από τον ερυθρό θόρυβο, σημαντικές περιοδικότητες σε επίπεδο εμπιστοσύνης, μεγαλύτερο του 99%.