ΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΩΝ

HIGHER EDUCATION IN GREECE AND ITS NEEDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Παϊπέτης Π Σ
  5. 1975
  6. 43-72
    • The efficiency of the existing system of Higher Education in Greece from the point of view of covering the needs of the nation quantitavely is investigated. For the period 1968-1974 the total number of applicants as compared with the part of them successfully passing the "entry examinations" and their distribution over the various disciplines the number of Greek students in foreign universities and their distribution per discipline and country, as well as other relevant information of particular importance were examined. It was proved that an extremely critical situation has been developed in the area, as most parameters of the problem appear to grow at a most disquieting rate. Conclusions presented here can be useful for a thorough study of the problem.
    • Στην εργασία αυτή μελετάται το πρόβλημα των δυνατοτήτων ποσοτικής κάλυψης από τις Πανεπιστημιακές Σχολές της Ελλάδας, των αναγκών της χώρας στην Ανώτατη Παιδεία. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν συγκριτικά οι αριθμοί των υποψηφίων και εισαγωμένων φοιτητών κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ συνολικά και κατά κύκλους σχολών, οι αριθμοί Ελλήνων φοιτητών που εγγράφονται στα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής κατά τον αντίστοιχο χρόνο και η κατανομή τους κατά επιστημονικές περιοχές της χώρας, επίσης δε και άλλα στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας. Τα συμπεράσματα της μελέτης καταδεικνύουν την κρισιμότητα της επικρατούσας κατάστασης στην περιοχή και μπορεί ενδεχομένως να χρησιμεύσουν σαν βάση για τη διεξοδική και βαθειά μελέτη του θέματος.