Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ ΣΙΔΕΡΗ

THE TRANSLATION OF THE ODYSSEY BY ZISIMOS SIDERIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1984
  6. 378-386
    • The speaker analyzes the difficulties that a translator of literature texts confronts, given that their complete rendering from one language to another is something unachievable, because the important concepts of the text are rendered but its style belongs only to the mother language of the writer. It is also mentioned, that from the ancient to modern greek the translation is easier because the languages belong to the same cultural sphere and the difficulties are overlapped. On this occasion, the Odyssey' s translation by Zisimos Sideris is deplored, because it is unsuccessful and doesn' t render the spirit of Homer.
    • Ο ομιλητής, αναλύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής λογοτεχνικών έργων, δεδομένου ότι η πλήρης απόδοση τους από γλώσσα σε γλώσσα είναι πράγμα ακατόρθωτο, διότι αποδίδονται μεν τα μεγάλα νοήματα του έργου, αλλά το ύφος και το στυλ ανήκει μόνο στη μητρική γλώσσα του συγγραφέα. Αναφέρεται επίσης, ότι από τα αρχαία στα νέα ελληνικά η μετάφραση είναι ευχερέστερη διότι οι γλώσσες ανήκουν στην ίδια πολιτιστική σφαίρα και οι δυσκολίες υπερνικώνται. Με την ευκαιρία αυτή αποδοκιμάζεται η μετάφραση της Οδύσσειας του Ζήσιμου Σιδέρη, η οποία είναι ανεπιτυχής και δεν αποδίδει το πνεύμα του Ομήρου.