ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

JURIDICAL SEISMOLOGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1984
  6. 55-86
    • The speech is referred to the juridical seismology, which helps the state to the verification of a political crime such as the infringement of the convetion which prohibits the secret tests of nuclear weapons or the release of an innocent country from such a false accusation. Juridical seismology was born from the necessity of finding safe ways of distinction between the physical and thermonuclear earthquakes from great distances.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην Δικαστική Σεισμολογία η οποία είναι ένας νέος ειδικός κλάδος που βοηθάει την πολιτεία στην εξακρίβωση ενός πολιτικού εγκλήματος, όπως είναι η παραβίαση της συνθήκης που απαγορεύει τις μυστικές δοκιμές πυρηνικών όπλων ή στην απαλλαγή μιας αθώας χώρας από μία τέτοια εσφαλμένη κατηγορία. Η Δικαστική Σεισμολογία εγεννήθη από την ανάγκη ανευρέσεως ασφαλούς τρόπου διακρίσεως μεταξύ των φυσικών και θερμοπυρηνικών σεισμών από μεγάλη απόσταση.