Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

THE TREND AND THE FORM OF THE GREEK LIBERTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1985
  6. 404-431
    • Retrospection to historical events which prove that the conquest of many struggles by Greek people was the result of the union of hearts and freedom. Furthermore, the significance of the humanitarian education for the improvement of the human soul and therefore the conquest of high ideals and targets, is underlined.
    • Αναδρομή σε ιστορικά γεγονότα που αποδεικνύουν ότι η κατάκτηση πολλών αγώνων από τους Έλληνες ήταν αποτέλεσμα ομοψυχίας και ελευθερίας και τονίζεται η σημασία της ανθρωπιστικής παιδείας για τη βελτίωση της ανθρώπινης ψυχής και επομένως την κατάκτηση υψηλών ιδανικών και στόχων.