Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1821. ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

THE NATIONAL UPRISING. THINKINGS - SPECULATIONS - INTERPRETATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δελιβάνης, Δημήτριος I. (1909-1997) | Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993)
  5. 1985
  6. 214-230
    • The aim of this lecture is to emphasize on the brilliance of the greek culture and the spiritual powers of the greek race which had enabled the confrontation of adverse circumstances. On the occasion of the anniversary of the 25th of Martch, 1821, the supremacy of the greek spirit upon the material strength is stressed
    • Το πνεύμα της ομιλίας είναι να τονισθεί ο ελληνικός πολιτισμός και η ακτινοβολία του, οι πνευματικές δυνάμεις της ελληνικής φυλής οι οποίες επέτρεψαν την αντιμετώπιση αντιξοοτήτων. Με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου, τονίζεται η υπεροχή του ελληνικού πνεύματος πάνω στην υλική ισχύ.