Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 7000 Π.Χ. ΕΩΣ 1900 Μ.Χ.

THE INTENSITY OF THE GEOMAGNETIC FIELD FOR THE PERIOD 7000 BC TO 1900 AD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Λυριτζής Ιωάννης
  5. 1986
  6. 187-196
    • The archaeomagnetic data of the ratio FA/FD, where FA represents the intensity of the geomagnetic field which is given from the measurements of ceramic samples and FD yhe intensity deduced from present axial geocentric dipole field symmetry, show possible periodic variations for the period 7000 BC to 1900 AD with perods of 10000, 6000, 1000 400 and 200 years
    • Ο προσδιορισμός της εντάσεως του γεωμαγνητικού πεδίου απασχόλησε από πολλών ετών τους επιστήμονες λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του φαινομένου τούτου, τόσο για την αποκάλυψη του μηχανισμού της γενέσεώς του, όσο και των συσχετίσεων αυτού με άλλα γεωφυσικά φαινόμενα. Η παρούσα έρευνα αποβλέπει αφ' ενός μεν στη δημιουργία διαγράμματος αναφοράς που θα μπορούσε να χρησιμεύσει στη χρονολόγηση αρχαιολογικών κεραμικών υλικών, αφ' ετέρου δε και στον προσδιορισμό της κοσμικής μεταβολής του στοιχείου τούτου συναρτήσει του χρόνου. Επί πλέον δε και στην αποκάλυψη συσχετίσεων αυτού με άλλα γεωφυσικά φαινόμενα που εμφανίζονται στο μεσοπλανητικό χώρο και στην ανωτέρα ατμόσφαιρα της γης