ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

CONTRIBUTION TO THE STRATIGRAPHY AND THE TECTONIC OF ARGOS REGION (GREECE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λειβαδίτης Γεώργιος | Αλεξούλη-Λειβαδίτη Α
  5. 1984
  6. 175-184
    • Northwest of the city of Argos there are the hills of Aspida and Larissa which constitute the object of the present stratigraphic and tectonic study. The lower parts of these hills are composed of pelagic sediments which form a west tilting syncline. The beds that constitute the syncline are the following from bottom to top: thinly-bedded limestones of Maestrichtian age, followed by the couches de passage, Maestrichtian-Danian and flysch. In the eastern part of Larissa hill and the western of Aspida hill we observed couches de passage upon flysch, which denote the presence of the tilting syncline. The tectonic contact overlies part of the ophiolitic complex and overthrust on this is the Upper Cretaceous cover which is made of thickly-bedded to unstratified limestones. The age of their lower horizons are Aptian-Albian, while the upper ones are Genomanian. An Upper Jurassic-Lower Cretaceous age are ascertained for the limestone outcrop located in the western part of Larissa hill. These limestones possibly comprise the lower members of the thick-bedded limestones.
    • Από τη μελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι οι λόφοι Λάρισα και Ασπίδα της περιοχής του Άργους αποτελούνται στα κατώτερα τμήματα τους από πελαγικά ιζήματα, που σχηματίζουν ένα κατακεκλιμένο προς τα δυτικά σύγκλινο. Τα στρώματα που σχηματίζουν το σύγκλινο είναι από κάτω προς τα πάνω: λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι Μαιστριχτίου, ακολουθούν τα "ενδιάμεσα στρώματα", Μαιστρίχτιο-Δάνιο και φλύσχης. Η διαπίστωση "ενδιαμέσων στρωμάτων" πάνω στο φλύσχη, στο ανατολικό τμήμα του λόφου Λάρισα και το δυτικό του λόφου Ασπίδα, δηλώνει την ύπαρξη αυτού του κατακεκλιμένου συγκλίνου. Σε τεκτονική επαφή επίκειται τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος και επωθημένο πάνω σ'αυτό είναι το ανωκρητιδικό κάλυμμα που αποτελείται από παχυπλακώδεις άστρωτους ασβεστόλιθους. Η ηλικία των κατωτέρων οριζόντων τους είναι Άπτιος-Άλβιος, ενώ των ανωτέρων Κενομάνιος. Διαπιστώθηκε ότι η ηλικία της ασβεστολιθικής εμφανίσεως που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του λόφου Λάρισα είναι Ανώτερο Ιουρασικό-Κατώτερο Κρητιδικό. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί αποτελούν πιθανώς τα κατώτερα μέλη των παχυπλακωδών ασβεστόλιθων.