ΦΥΣΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

PHYSICAL PROPERTIES OF THE VARIATIONS OF THE ELECTRIC FIELD OF THE EARTH PRECEDING EARTHQUAKES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Βαρώτσος Π | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1984
  6. 51-116
    • The electric field variations of the earth, that occur before earthquakes, have been studied in a network of 18 stations in Greece. These precursor seismic electric signals (SES) occur 6 to 115 hours before each earthquake (EQ) and have a duration of 1 to 70 minutes. The duration and the lead-time in contrast to other precursors, do not depend on EQ-magnitude (M). These signals appear as transient changes of the potential difference measured between two electrodes at a distance L; their strength depends on M, the epicentral distance r and the local inhomogeneities. The components of the electric field are measured in two directions (EW and NS). The totality of experiments showed that the interesting quantity of each SES in the maximum value ΔV of the potential change. The SES of an impending EQ appears simultaneously at a number of stations without being accompanied by any significant change of the magnetic field. The present method is compared to other electrical methods invented in China, Japan and Soviet Union. In spite of the fact that the SES method seems to be of practical importance for EQ-prediction a number of problems concerning the origin of the effect, its directivity and the attenuation with the distance remain open.
    • Οι μεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου της γης οι οποίες προηγούνται των σεισμών μελετήθηκαν σε δίκτυο 18 σταθμών κατανεμημένων ανά την Ελλάδα. Τα πρόδρομα αυτά ηλεκτρικά σήματα εμφανίζονται 6 εώς 115 ώρες πριν από κάθε σεισμό και διαρκούν 1 εώς 70 λεπτά. Η διάρκεια και ο πρόδρομος χρόνος, σε αντίθεση με κάθε άλλου είδους πρόδρομα σήματα δεν εξαρτώνται από το μέγεθος του σεισμού. Τα σήματα είναι πρόσκαιρες μεταβολές της διαφοράς δυναμικού V μεταξύ δύο ηλεκτροδίων και εξαρτώνται από το μέγεθος Μ, την επικεντρική απόσταση r και τις τοπικές ανομοιογένειες της γης. Οι συνιστώσες του ηλεκτρικού πεδίου μετρώνται κατά τις διευθύνσεις Βορράς-Νότος και Ανατολή-Δύση. Το σύνολο των πειραμάτων έδειξε ότι το ενδιαφέρον μέγεθος κάθε σήματος είναι η μέγιστη τιμή της επερχόμενης μεταβολής ΔV. Τα σήματα εμφανίζονται ταυτοχρόνως σε πολλούς σταθμούς και δεν συνοδεύονται από μεταβολή του μαγνητικού πεδίου. Η μέθοδος αυτή συγκρίνεται διεξοδικά με ηλεκτρικές μετρήσεις άλλου είδους στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Σοβιετική Ένωση. Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος φαίνεται να έχει πρακτική σημασία για την πρόγνωση σεισμών, η προέλευση του φαινομένου, η κατευθυντικότητα και η εξασθένιση λόγω αποστάσεων δεν βρήκαν ακόμη εξήγηση.