ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. J HADAMARD

SOME THOUGHTS ON THE ANNOUNCEMENT OF Mr. J. HADAMARD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1929
  6. 465-468
    • According to the study some thoughts relevant with a previous announcement of Mr. J Hadamard are expressed. Particularly, in France the course of general education should be based on the ancient greek spirit and not on Latin. The study is concurrent with that of Mr. J. Hadamard and considers that the greek and scientific spirit should be instilled in the souls of the futute citizens
    • Μελετώνται κάποιες σκέψεις σχετικές με την ανακοίνωση του J Hadamard, ότι στη Γαλλία τα μαθήματα της εγκυκλίου θα πρέπει να βασίζονται στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και όχο στα Λατινικά. Η μελέτη συμφωνεί με τον κ. J Hadamard και θεωρεί ότι το ελληνικό και επιστημονικό πνεύμα πρέπει να εμφυσάται στις ψυχές των μελλοντικών πολιτών