1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Τζώρτζης Α
  5. 1929
  6. 407-412
    • On the basis of Monge's equation is being proved that its integration could be achieved with the help of the classical method of the French mathematician Goursat, if we append to it (π-2) auxiliary equations which meet some conditions that are cited too.
    • Με βάση την εξίσωση του Monge, αποδεικνύεται ότι η ολοκλήρωση της μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της κλασσικής μεθόδου του Γάλλου μαθηματικού Goursat, αν προσαρτήσουμε σε αυτή (π-2) βοηθητικές εξισώσεις, οι οποίες πληρούν ορισμένες συνθήκες, οι οποίες και παρατίθενται.