1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαραντόπουλος Σπυρίδων
  5. 1929
  6. 397-400
    • In the present study are being examined the functions, which inside a circle accept as irregular points, poles and logarithmic critical points which are being developed in Taylor's order, which has co-efficients odd numbers and searches their form. It was proved that this happens when the putative function is the sum of: a) a full-form function, b) odd function and c) integral of odd reduction function.
    • Εξετάζονται οι συναρτήσεις οι οποίες δεχόμενες εντός ενός κύκλου ως ανώμαλα σημεία πόλους και λογαριθμικά κριτικά σημεία, αναπτύσσονται σε σείρα του Taylor, που έχει συντελεστές ρητούς αριθμούς και ζητά τη μορφή τους. Αποδεικνύεται ότι αυτό συμβαίνει όταν η θεωρούμενη συνάρτηση είναι άθροισμα 1) μιας ολόμορφης συνάρτησης, 2) ρητής συνάρτησης και 3) ολοκληρώματος ρητής αναγωγής συνάρτησης.