1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1929
  6. 390-392
    • The study is referred to the algebraic-algebroid functions and is being proved that they don' t have any critical points. Moreover, their various disciplines are single value functions of the variable x. If, in general, the algebraic function f(x) has the same critical points with the same disciplines' order, then the putative function is the whole function of f.
    • Μελετώνται οι αλγεβρικοαλγεβροειδείς συναρτήσεις και αποδεικνύεται ότι αυτές δεν έχουν κανένα κριτικό σημείο και οι διάφοροι κλάδοι τους είναι συναρτήσεις μονότιμες της μεταβλητής χ. Αν γενικά η αλγεβρική συνάρτηση f(x) έχει τα ίδια κριτικά σημεία με την ίδια διάταξη κλάδων, τότε η θεωρούμενη συνάρτηση, η αλγεβρικοαλγεβροειδής, είναι ακέραια συνάρτηση της f.