ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ GAUSS-HECKE

ABOUT SOME OF THE PROPERTIES OF GAUSS-HECKE' S SUMMATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βασιλείου, Φίλων (1904-1983)
  5. 1929
  6. 222-225
    • Some of the properties of the Gauss's sums, at the body of the fractional numbers are examined. Furthermore, are examined similar properties of these sums which are formed with the help of some characters at a random algebric body. Finally, the demonstrations of two related propositions, are cited.
    • Εξετάζονται κάποιες ιδιότητες των αθροισμάτων του Gauss, στο σώμα των ρητών αριθμών. Επίσης εξετάζονται παρόμοιες ιδιότητες αυτών των αθροισμάτων που σχηματίζονται με τη βοήθεια κάποιου χαρακτήρα σε τυχαίο αλγεβρικό σώμα και παρατίθενται οι αποδείξεις δύο σχετικών προτάσεων.