1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1929
  6. 162-167
    • The study is referred to the utilization of the pipette' s method to the specification of the factor of the magnetic permiability of paramagnetic salts from their solutions in pure alcohol. Conclusions are cited.
    • Μελετάται, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του σταγονόμετρου προσδιορισμός του συντελεστή μαγνητικής επιδεκτικότητας παραμαγνητικών αλάτων από τα αλκοολικά διαλύματα και παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.