ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΟΛΥΤΩ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

SPECIFICATION OF THE MAGNETIC PERMIABILITY OF SOME PARAMAGNETIC SALTS FROM THEIR SOLUTIONS IN PURE ALCOHOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1929
  6. 162-167
    • The study is referred to the utilization of the pipette' s method to the specification of the factor of the magnetic permiability of paramagnetic salts from their solutions in pure alcohol. Conclusions are cited.
    • Μελετάται, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του σταγονόμετρου προσδιορισμός του συντελεστή μαγνητικής επιδεκτικότητας παραμαγνητικών αλάτων από τα αλκοολικά διαλύματα και παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.