Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

THE BASILICA OF EPIDAVROS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1929
  6. 91-95
    • An outline of the "Basilica of Epidavros", the most ancient Christian church in the Greek area, is given
    • Περιγράφεται η αρχιτεκτονική του κτίσματος της Βασιλικής της Επιδαύρου και παρατίθεται σχεδιάγραμμα με την κάτοψή της, η οποία αναλύεται λεπτομερώς