ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΛΙΑΣΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ COMO. ΤΑ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΙΑΣΙΟΥ

THE HIGHEST LIASION AT THE AREA OF THE COMO LAKE. THE KEFALOPODA OF THE HIGHEST LIASION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Mitsopoulos Max K. | Renz Karl | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1929
  6. 64-71
    • The study is referred to the stratigraphy and paleontology of the deposits of the highest liasion formation of the Alta Brianza's area and of the mountaneous masses, located in between of Erba and Como. Moreover, there are listed tho Ammonites and kefalopoda which are founded in the stratums/sendiments. On the other hand the Ammonite's fauna is abundaut in shapes and furthermore this alpine material presents a comparative good preservation
    • Μελετώνται η στρωματογραφία και η παλαιοντολογία των εναποθέσεων της ανωτέρας λιασικής διάπλασης της περιοχής Alta Brianza και των ορεινών όγκων των ευρισκομένων μεταξύ Erba και Como. Δίνεται κατάλογος των εντός των στρωμάτων ευρισκομένων Αμμωνιτών και Κεφαλοπόδων. Η πανίδα δε των Αμμωνιτών είναι πλούσια σε μορφές και άτομα, το αλπινικό δε αυτό υλικό παρουσιάζει μια σχετικά καλή διατήρηση