Έκθεσις της Έπιτροπής επί των Γερμανικών Ωμοτήτων διορισθείσης υπό της κυβερνήσεως της α. βρεττανικής μεγαλειότητος και προεδρευομένης υπό του εντιμότατου υποκόμητος Βράις τέως βρεττανού πρεσβευτού εν Ουασιγκτώνι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23502
  4. GR-AtACAb10078064
  5. Ελληνικά
  6. Επιτροπή επί των Γερμανικών Ωμοτήτων
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [19--;]
  8. 76