Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

THE ARISTOTELIAN COSMOS IN THE SPHERE OF DYNAMICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1992
  6. 168-191
    • The approach to physical phenomena by Aristotle was sprang from a conception which held no key to the physical world, although it did something to offer for biological sciences, where Aristotle's achievements were the greatest. Moreover, Aristotle tried to fit all his findings into fixed patterns and then tended to construct on them a general theory which he declared as absolute. This dogmatic formulation, which was not supported by sufficient empirical evidence may become dangerous. However, the basic contributions on the principles of science developed by him were the first developed by humanity and may be considered as the founding stone on the building of modern science. The leading principle in Aristotle's view of nature was "teleology" based on the axiom that everything happening is done for a certain end and that the whole cosmos is the result of a planning. Aristotle's philosophy is so dominated by the principle of teleology that he used to be regarded as its inventor, although it was well known that before him Empedocles was the first to add to his principle the notion of force.
    • Η αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων από τον Αριστοτέλη πήγασε και βασίσθηκε σε αρχές οι οποίες δεν είχαν άμεση σχέση με το φυσικό κόσμο, ενώ αντίθετα στις βιολογικές επιστήμες συνεισέφερε σημαντική προσφορά. Άλλωστε η συμβολή του Αριστοτέλη στις επιστήμες αυτές ήταν η μεγαλύτερη δυνατή. Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να προσαρμόσει όλα τα ευρήματα του σε σταθερά πλαίσια και στη συνέχεια έτεινε να δημιουργήσει στηριζόμενος σε αυτά γενική θεωρία την οποία ανεκήρυξε σαν απόλυτη. Ο δογματικός αυτός φορμαλισμός, ο οποίος δεν στηριζόταν σε ικανοποιητική εμπειρική τεκμηρίωση, είναι δυνατό να καταστεί επικίνδυνος. Εντούτοις, η βασική συμβολή επί των αρχών της επιστήμης η αναπτυχθείσα από αυτόν ήταν η πρώτη η οποία δημιουργήθηκε στην ανθρωπότητα και μπορεί να θεωρηθεί ως ο θεμέλιος λίθος του οικοδομήματος της σύγχρονης επιστήμης. Η βασική αρχή, κατά την άποψη του Αριστοτέλη, για την επιστήμη ήταν τελεολογική, βασιζόμενη στο αξίωμα ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη φύση γίνεται για κάποιο σκοπό και ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι το αποτέλεσμα αυτού του προγραμματισμού. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη κυριαρχείται επομένως από την αρχή της τελεολογίας, της οποίας θεωρείται ο ιδρυτής, αν και είναι γνωστό ότι πριν από τον Αριστοτέλη, ο Εμπεδοκλής ήταν ο πρώτος που προσέθεσε στην αρχή αυτή την έννοια της δύναμης.