ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ UNIVALENT STARLIKE ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

MORE ON UNIVALENT STARLIKE FUNCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1989
  6. 350-363
    • In this paper the influence that the size of the interior of set of all star center point of F(D) has on the Taylor coefficients (a//n) of a function in the class of functions which are analytic and univalent. For this purpose three lemmas and two theorems are proved
    • Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίδραση που ασκεί το μέγεθος του συνόλου, που καθορίζεται από το εσωτερικό των κέντρων αστερότητας του συνόλου F(D) (δηλαδή η εικόνα του D δια της F), στους συντελεστές (a//n) του Taylor μιας συνάρτησης F που ανήκει στην κλάση εκείνων των συναρτήσεων που είναι αναλυτικές και univalent (δηλαδή δεν παίρνουν καμμιά τιμή παραπάνω από μια φορά). Για τον σκοπό αυτό αναλύονται τρία λήμματα και δύο θεωρήματα.