1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1995
  6. 599-613
    • Report concerning the elongation of the average rate of man' s life and explanation of this phenomenon from the biological point of view. Furthermore, the social changes that will come because of the increase of the elderly people are mentioned too, as well as the adjustment of the societies to the new facts of life.
    • Αναφορά στην επιμήκυνση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου και εξήγηση αυτού του φαινομένου από βιολογικής πλευράς. Κοινωνικές αλλαγές που θα επέλθουν λόγω της αύξησης των ηλικιωμένων ατόμων και προσαρμογή των κοινωνιών στα νέα δεδομένα ζωής.